POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Pabianice, 3 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

_______________________________________________________________________________________________

Pabianice, 5 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Pabianice, 8 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Zarząd Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 75,wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165823, niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień

24 czerwca 2022 r. o godz. 1600
w Restauracji Jubilatka w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej.

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wyborczej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia dodatkowej, skróconej nazwy Spółki.
 13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 14. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały o liczebnym składzie Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 16. Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w następnej kadencji.
 17. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję w latach 2022 – 2025, w tym w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 k.s.h.
 18. Zamknięcie obrad.

§ 2

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski „Navigator” S.A. przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 k.s.h).

Zgodnie z art. 407 §1 k.s.h. oraz § 29 ust. 6 Statutu Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał będą udostępnione do wglądu Akcjonariuszom na ich życzenie w siedzibie Spółki w ciągu 15 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 3

Z uwagi na to, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

§ 4

            Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia zostanie wywieszone w siedzibie Spółki oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: http://www.pafana.pl/ogloszenia_dla_akcjonariuszy2.php

Prezes Zarządu

Andrzej Styczyński


Pabianice, 25 maja 2021 r.

Zawiadomienie  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zarząd Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 75,wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165823, niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień

25 czerwca 2021 r. o godz. 1600

w Restauracji Jubilatka w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 12

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 r.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 13. Zamknięcie obrad.

 

§ 2

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski „Navigator” S.A. przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 k.s.h).

Zgodnie z art. 407 §1 k.s.h. oraz § 29 ust. 6 Statutu Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał będą udostępnione do wglądu Akcjonariuszom na ich życzenie w siedzibie Spółki w ciągu 15 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 3

Z uwagi na to, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

§ 4

            Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia zostanie wywieszone w siedzibie Spółki oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: http://www.pafana.pl/ogloszenia_dla_akcjonariuszy2.php

 

Prezes Zarządu

Andrzej Styczyński

         

DN/         /2020
Pabianice, 03.11.2020

Do Akcjonariuszy PFN „PAFANA” S.A.

WEZWANIE nr 5 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: w Pabianicach ul. Warszawska 75, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 215 58 23.

 Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Styczyński


DN/ 921 /2020
Pabianice, 07.10.2020

Do Akcjonariuszy PFN „PAFANA” S.A.

WEZWANIE nr 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: w Pabianicach ul. Warszawska 75, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 215 58 23.

 Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Styczyński


DN/ 840 /2020
Pabianice, 09.09.2020

Do Akcjonariuszy PFN „PAFANA” S.A.

WEZWANIE nr 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: w Pabianicach ul. Warszawska 75, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 215 58 23.

 Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Styczyński


Pabianice, 12.08.2020

Do Akcjonariuszy PFN „PAFANA” S.A.

WEZWANIE nr 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: w Pabianicach ul. Warszawska 75, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 215 58 23.

 Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Styczyński


Pabianice, 15.07.2020

Do Akcjonariuszy PFN „PAFANA” S.A.

WEZWANIE nr 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: w Pabianicach ul. Warszawska 75, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 215 58 23.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Styczyński


Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

  Formularz kontaktowy