POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekty B+R

Pabianice. 28.10.2020


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie:

„Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie:

„Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie „INFRASTRUKTURA B+R dla przedsiębiorstw”.

„Wsparcie zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu prowadzenia prac B+R w zakresie implantów indywidualnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowana jest umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.02.01-10-0011/17-00. Projekt zakłada rozwój zaplecza badawczo rozwojowego, w tym zakup maszyn i urządzeń w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie spersonalizowanych wyrobów medycznych.


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie „IMPLANT”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt IMPLANT: „Opracowanie hybrydowej technologii wytwarzania indywidualnych implantów medycznych” współfinansowany przez NCBR.


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOLOT.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Dotacje na innowacje”
Projekt Innolot:

„Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej”

współfinansowany przez NCBR.


Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOTECH.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Projekt nr INNOTECH-K3/IN3/22/227337/NCBR/14 pn.

„Opracowanie narzędzi i technologii do samoczynnego wykonywania sfazowań krawędzi”

współfinansowany przez NCBR.


Informujemy, że PFN „PAFANA” S.A. realizowała projekt pt.:

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy